หลักสูตรการศึกษา

โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. จัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ได้แก่ การเรียนนักธรรม และภาษาบาลี ซึ่งเป็น
หลักสูตรโดยตรงสำหรับพระภิกษุ-สามเณร และเป็นรายวิชาบังคับแกนในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 10.30 น.ใช้เวลาเรียนวันละ 3 คาบ สัปดาห์ละ 15 คาบ
และจัดอบรมพิเศษก่อนสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรของคณะสงฆ์ไทย
2. จัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย ได้จัดการเรียนการสอนในภาคบ่าย เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 -17.30 น.
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาแก่พระภิกษุ – สามเณรอย่างต่อเนื่องครบตามหลักสูตร
การศึกษาของคณะสงฆ์ และตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้บุคลากรทางพระพุทธศาสนาได้มีดวงตาทั้งสองด้าน
ทันต่อวิทยาการทางโลกที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว สามารถนำเอาพุทธธรรมเข้าถึงประชาชนได้อย่างชาญฉลาด.
ด้านอาหารและการเป็นอยู่
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันที่มีพระภิกษุ-สามเณรเข้าพักศึกษาเล่าเรียนอยู่เป็นจำนวนมากและตั้งอยู่ห่าง
จากชุมชน จึงไม่สะดวกที่จะออกรับบิณฑบาต เนื่องจากไม่เพียงพอสำหรับพระภิกษุ – สามเณร ซึ่งอยู่กันเป็นจำนวนมาก จึง
จำเป็นต้องจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารเช้า-เพล ปัจจุบันใช้จ่ายด้านค่าภัตตาหารประมาณวันละ 25,000.- ถึง 30,000.-
บาท นับว่าเป็นภาระหนักพอสมควรสำหรับผู้บริหาร แต่ด้วยแรงศรัทธาของท่านพุทธศาสนิกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
การศึกษาสำหรับพระภิกษุ – สามเณร จึงได้บริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนมูลนิธิ ในมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อนำดอก
ผลมาเป็นค่าใช้จ่ายและจากการถวายภัตตาหารเช้า – เพล ในโอกาสต่าง ๆ จึงทำให้มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย สามารถ
ดำเนินงานการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ – สามเณรมาได้ถึงปัจจุบัน
ด้านการรักษาพยาบาล
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ไกลจากโรงพยาบาล เมื่อมีพระภิกษุสามเณรอาพาธ จึงเกิดความลำบากในการ
รักษาพยาบาล ต่อมาได้มีท่านผู้มีจิตศรัทธาสร้างตึกเพื่อเป็นสถานพยาบาล จำนวน 1 หลัง เป็นที่ทำการตรวจรักษาพระภิกษุ
สามเณรอาพาธ และตรวจรักษาประชาชนโดยทั่วไปในละแวกใกล้เคียง ดำเนินงานในรูปของมูลนิธิ กล่าวคือ ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามมูลนิธินี้ว่า “ มูลนิธิสิรินธร ”
ปัจจุบันมีพยาบาลประจำ 4 ท่าน อยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง และมีนายแพทย์ทำการตรวจรักษาโรคทั่วไป
สัปดาห์ละ 1 วัน ตรวจรักษาโรคตา สัปดาห์ละ 1 วัน และแพทย์ตรวจรักษาฟัน สัปดาห์ละ 1 วัน

นโยบายและเงื่อนไขในการรับเอกสารทางการศึกษา
นโยบายหลักของมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย คือการสร้างศาสนทายาทที่ทรงคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังในการประกาศ
พระสัทธรรม ฉะนั้นจึงมีระเบียบวางไว้ว่า นักเรียน-นักศึกษา ที่เรียนจบแต่ละระดับชั้น ถ้าไม่เรียนต่อ และมีความประสงค์จะรับ
เอกสารทางการศึกษา จะต้องปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา 1 ปี หรือหากไม่ปฏิบัติศาสนกิจจะต้องเสียค่าปรับให้แก่สถาบัน หากไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ และเงื่อนไขที่สถาบันวางไว้จะไม่มีสิทธิ์รับเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขในการปฏิบัติศาสนกิจ
1. นักเรียนที่เข้าเรียนในชั้น ม. 1 เมื่อเรียนจบชั้น ม. 3 แล้ว ไม่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในชั้น ม.4 หรือจบ ม.6 แล้ว
ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จะต้องปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา 1 ปี
2. นักเรียนที่เข้าเรียนในชั้น ม. 4 เมื่อเรียนจบชั้น ม.6 แล้ว ไม่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จะต้อง
ปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา 1 ปี
3. นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ไม่
ต้องปฏิบัติศาสนกิจและไม่ต้องเสียค่าปรับ