พระราชวัชราภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
โครงสร้างการบริหาร
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
จดหมายข่าว ม.ว.ก.
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน ปีการศึกษา 2560
1.ระเบียบการสมัคร
2.ใบสมัคร

 

 

กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน กิจกรรมบรรพชาสามเณร กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
กิจกรรมละลายพฤติกรรมนักเรียนใหม่ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และวิชาการ กิจกรรมสอบบาลีสนามหลวง
กิจกรรมวันไหว้สมเด็จฯ กิจกรรมสอบ O-Net กิจกรรมต้อนรับผู้สอบผ่านบาลี
กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมสอบ B-Net กิจกรรมประชุมกรรมการโรงเรียน
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมวันรำลึกถึงสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กิจกรรมอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง กิจกรรมสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
กองพุทธศาสนศึกษา
มหาเถรสมาคม
โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 57 หมู่ 1 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์ 035-745039,ผอ 081-8174320,รอง.วิชาการ 035-745061 โทรสาร (035)745019